Молитва «Отче наш», полный текст на православном языке

Молитва "Отче наш", полный текст на православном языке

Текст молитвы «Отче наш» следует знать и читать каждому православному верующему. Согласно Евангелию, Господь Иисус Христос дал её своим ученикам в ответ на просьбу научить их молитве.

Читать текст молитвы «Отче наш» полностью на русском языке

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Молитва «Отче наш» на английском языке

The Our Father — The Lord’s Prayer

Our Father, which art in heaven,

hallowed be thy name;

thy kingdom come;

thy will be done in earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses

as we forgive them who trespass against us;

and lead us not into temptation,

but deliver us from the evil one.

For thine is the kingdom

and the power and the glory, for ever.

Amen.

Молитва «Отче наш» на арамейском языке

Abun d’beschmayo

אַבוּן דְּבַשְׁמַיָּא
נֵתְקַדַּשׁ שְׁמָך
תּאִתֵא מַלְכּוּתָך
נֵהְוֵא צֵבְיָנָך אַיְכַּנָּא דְּבַשְׁמַיָּא אָף בַּארְעָא
הַב לַן לַחְמָא דְּסוּנְקָנַן יַוְמָנָא
וַשְׁבוּק לַן חַוְבַּיְן אַיְכַּנָּא דָּאף חְנַן שְׁבַקְן לְחַיָּבַיְן
וְלָא תַּעְלַן לְנֵסְיוּנָא אֶלָּא פַּצָּן מֵן בִּישָׁא

Русская транскрипция

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́хТэ́тэ́ Мальчу́тух
Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра
Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на
Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н
Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.
Му́дтуль ди́лух хай
Мальчу́та
Ухе́йла
Утищбу́хта
Ль а́льам алльми́н.
Ами́н.

Молитва «Отче наш» на армянском языке

«Հայր մեր» աղոթքը

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Русская транскрипция

Айр мер вор еркинес ес,
сурб егици анун ко.
Екесце аркаютюн ко
егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.
Зеац мер анапазор
тур мез айсор
Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.
Ев ми танир змез и порцутюн.
Айл пркеа мез и чаре.
Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес
Амен

Молитва «Отче наш» на старославянском и церковнославянском языках

Молитва «Отче наш» на старославянском языке

Ѻ҆́ч҃е на́шъ и҆́же є҆сѝ на нб҃ѣ́схъ,
да ст҃и́тсѧ и҆́мѧ твоѐ,
да прїи́детъ црⷵтвїе твоѐ,
да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ́,
ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ.
Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь:
и҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ,
ꙗ҆́коже и҆ мы̀ ѡ́ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ,
и҆ не введѝ на́съ во и҆скꙋше́нїе,
но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ.

Молитва «Отче наш» на церковнославянском языке

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!
Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Аминь.

glavnay
Оцените автора
Добавить комментарий